Het beheer van de Gedragscode.com is gestopt

Kort na de lancering van ISPGids.com is de Gedragscode.com door ons geintroduceerd die de 10 belangrijkste gedragsregels voor hosters bevatte. In de huidige markt zijn deze gedragsregels onderdeel geworden wat mag worden verwacht van een hoster. Daarmee is de noodzaak voor een aparte gedragscode niet langer aanwezig. Daarom is per 1 november 2018 het beheer van de Gedragscode.com gestaakt. Gezien het feit dat de gedragsregels nog steeds weergeven wat er mag worden verwacht van een hoster, kan een klant de gedragsregels nog steeds als uitgangspunt gebruiken wat er mag worden verwacht van de hoster. Juridisch gezien is de rechtskracht van de gedragscode zelf wel komen te vervallen.

1. De Internet Service Provider (ISP) bestaat minimaal 24 maanden en is in de EU gevestigd. De ISP beschikt over een geldig btw-nummer en beschikt over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een ander vergelijkbaar bij wet erkend (Handels)register.

2. De ISP zal het merendeel van zijn correspondentie in het Nederlands voeren. Hierbij zullen tenminste de website, algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden, offertes en contracten in het Nederlands zijn opgesteld, tenzij expliciet anders overeengekomen met klant dan wel prospect.

3. De ISP zal in alle (schriftelijke) communicatie, per brief, offerte, contract, website, e-mail, etc. zijn identiteit en aansluiting bij keurmerken en gedragscodes accuraat en ondubbelzinnig aan de klant dan wel prospect kenbaar maken.

4. De ISP zal te allen tijde de diensten en producten leveren zoals deze zijn geoffreerd, via de website, offerte, contract of ander aanbod. De ISP zal enkel iets anders dan geoffreerd en overeengekomen leveren in nadrukkelijke samenspraak met de klant. Tevens zal de ISP kosten zo transparant mogelijk maken en zullen alle kosten vooraf aan prospect dan wel klant zijn gepresenteerd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De ISP gaat er mee akkoord dat eventuele verborgen kosten die achteraf pas aan het licht komen, voor zover dat redelijk en billijk is, voor eigen rekening komen.

5. De ISP zal diensten en producten te allen tijde binnen maximaal 3 werkdagen leveren nadat alle relevante informatie is aangeleverd en de klant aan zijn verplichten jegens de ISP heeft voldaan. Indien deze termijn niet gehaald wordt zal de ISP de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en de klant de mogelijkheid aanbieden om het contract te ontbinden, waarbij de ISP wel een reële kostenvergoeding mag vragen. Indien expliciet anders overeengekomen mag de ISP een leveringstermijn van maximaal 30 kalenderdagen hanteren, tenzij aantoonbaar is dat een derde partij of externe factor dit onmogelijk maakt en een langere levertijd gerechtvaardigd is.

6. De ISP biedt enkel diensten en producten aan waarvoor deze zowel de technische kennis heeft als waarvan deze de continuïteit kan garanderen doordat zowel voldoende kennis alsmede know-how van de technische en bedrijfskundige zaken aanwezig is.

7. De ISP dient zijn apparatuur continu bij te werken zodat de systemen te allen tijde veilig en courant zijn. Daarnaast zal de ISP zorgdragen dat indien toch gegevens verloren gaan, gegevens van maximaal 7 kalenderdagen daarvoor beschikbaar zijn in de vorm van een backup en zodoende gegevens van maximaal 7 kalenderdagen verloren kunnen gaan. De verplichting om backups te maken bestaat enkel daar waar de ISP het beheer heeft over het onderliggende (softwarematige) systeem waar de gegevens in liggen opgeslagen.

8. De ISP zal altijd in belang van de prospect of klant handelen en deze nooit onder druk zetten of enkel adviseren in het eigen belang.  De ISP onderkent expliciet dat de belangen van de klant in beginsel belangrijker zijn dan die van zichzelf.

9. De ISP zal bij de verwerking van persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De ISP verklaart dat deze over voldoende kennis beschikt ten aanzien van de geldende privacy wetgeving in het land waar deze gevestigd is, waarbij deze eveneens verklaart te voldoen aan de privacy wetgeving geldend in het vestigingsland.

10. De ISP zal elke klacht op gelijke voet en op dezelfde professionele manier behandelen. De daadwerkelijke behandeling van de klacht dient binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst plaats te vinden. Een klacht dient binnen 10 werkdagen voor de klant naar tevredenheid te zijn opgelost dan wel gemotiveerd ongegrond te zijn verklaard of er dient een duidelijk aanwijsbare reden gegeven te worden waarom de klacht nog niet is opgelost.

Uw bedrijf toevoegen


Aan ISPGids.com worden geen nieuwe bedrijven meer toegevoegd.

U wilt uw bestaande ISPGids.com vermelding bewerken?

Stuur een e-mail naar [email protected]


Copyright 2006 - 2020 - xCAT.nl Publishing. Alle rechten voorbehouden. Privacy policy. Contact met de redactie.